Obsługa języka Javascript musi być włączona by móc wyswietlać elementy Flash na tej stronie.

Wersja polska English version

ERG S.A. Pozytywna ocena wniosku ERG S.A. o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020, Działanie 3.2 \"Innowacje w MŚP\"

2 listopada 2017

Zarząd ERG S.A. [dalej "Emitent"] informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o przyznaniu Emitentowi dofinansowania projektu pn.: "Zakup nowoczesnej linii produkcyjnej do wytwarzania folii o grubości 0,006 mm, wraz z możliwością jej zadruku w jednym procesie produkcyjnym, co zwiększy poziom konkurencyjności Wnioskodawcy, gdyż pozwoli wprowadzić na rynek innowacyjne produkty wysokiej jakości o ulepszonych właściwościach fizykochemicznych" w kwocie 1.473.205,83 zł [słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze]. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został złożony w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 3.2 "Innowacje w MŚP". Przedmiotowy projekt zakłada wdrożenie do produkcji innowacyjnych produktów będących wynikiem przeprowadzonych własnych prac rozwojowych.

Na realizację opisanego wyżej projekt Emitent uzyskał również dofinansowanie z ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 "Kredyt na innowacje technologiczne", o czym informował raportem bieżącym nr 37/2017 z dnia 4 września 2017 r. Zarząd Emitenta informuje przy tym, iż opisany wyżej projekt będzie realizowany z wykorzystaniem jedynie jednego z uzyskanych wspomnianych dofinansowań. Decyzja Zarządu Emitenta w przedmiocie wyboru dofinansowania zostanie opublikowana niezwłocznie po jej podjęciu.